Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần 2)

Phần 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói về THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, bao gồm 3 chương:

- Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
- Chương 2: Phép biện chứng duy vật
- Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử


Sang Phần 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin thì nói về HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA, bao gồm 3 chương:

- Chương 4: Học thuyết giá trị
- Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư
- Chương 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Xem online: Chương 4 | Chương 5 | Chương 6
Download (file powerpoint): Chương 4 | Chương 5 | Chương 6


Cảm ơn bạn Ly lớp trưởng MA3 đã cung cấp tài liệu này.
Tags:

Bài viết liên quan: